• Na lang overleg en heel wat denkwerk is het de betareaders eindelijk gelukt om een degelijk overzicht klaar te spelen om jullie wat beter te kunnen helpen bij het schrijven van een verhaal!
  Dit account is er om al jullie vragen te beantwoorden!
  Je vindt op ons profiel de grammatica en spelling terug in storyvorm, daar kan je al je vragen kwijt en wij beantwoorden ze zo goed als mogelijk.
  Polls zijn er meer om ons te laten zien wat wij zelf nog moeten verbeteren om jullie beter te kunnen helpen.
  In blogs worden alle bèta's netjes aan jullie voorgesteld en komen vragen en antwoorden te staan.
  Vragen en suggesties kunnen jullie kwijt in ons gastenboek.

  Verder wensen alle bèta's jullie uiteraard nog veel schrijfplezier en hopelijk kunnen jullie iets met de volgende regeltjes!


  Grammatica- en Spellingstopic

  1.Meervoud
  -s of ‘s
  Als er geen probleem is bij het uitspreken schrijf je de s aan het zelfstandige naamwoord.
  Vb; vakanties, studies

  -iën of ieën
  Als de klemtoon op de laatstelettergreep valt, wordt er een e bijgevoegd.
  Vb; Industie – industrieën.
  In het andere geval, als de klemtoon op de tweede lettergreep ligt, is het iën.
  Vb; Bacterie – bacteriën.
  ! Als een woord eindigt op twee e’s, wordt er gewoon ën toegevoegd.
  Vb; idee – ideeën.

  -verdubbeling medeklinker
  Let hier vooral op waar de klemtoon ligt. Is de laatste klinker een lange, dan is er meestal geen verdubbeling. Is het een korte, dan is er wel een verdubbeling.
  !Let erop dat bij; oe, ui, au… nooit een verdubbeling is!
  Vb; mus – mussen.

  -Enkele of dubbele klinker
  Als je een lange klinker hebt, kan het zijn dat deze in het meervoud soms wordt afgebroken.
  Vb; aap – apen


  2.Samenstellingen
  Als het eerste zelfstandig naamwoord van de samenstelling een bestaand meervoud heeft in ‘en’, komt er meestal een tussen ‘n’.
  Vb; boekenkast

  Maar!
  -Als het woord alleen is in zijn soort, krijgt deze geen ‘n’
  Vb; maneschijn

  -Als het eerste woord niet letterlijk is of een versterkende betekenis geeft
  Vb; beresterk


  3.Verkleinwoorden
  Taxietje (want twee i’s gaat niet)
  Logeetje (vergelijk met het meervoud: logés!)
  Cakeje (Engelse woorden krijgen een Nederlandse behandeling)
  Baby’tje (De y krijgt altijd een apostrof)
  CD’tje (bij afkortingen schrijven we altijd een apostrof)
  Krijg je een uitspraakprobleem, dan verdubbelt de klinker:
  Vb ; Opaatje, fotootje


  4.De bezitsvorm
  1) Bij een woord dat eindigt op een enkele klinker (a, e, i, o, u, y) wordt 's toegevoegd.
  Vb: opa's jas
  Maar, na de toonloze e, na de é en na combinaties van klinkers schrijf je gewoon s.
  Vb: tantes jas, Melanies jas
  2) Een naam die eindigt op een sisklank krijgt enkel een apostrof.
  Vb: Alex' jas
  Een naam die eindigt op een z of x die niet wordt uitgsproken, krijgt een s.
  Vb: Dutrouxs jas

  5.Hoofdletters
  Aan het begin van elke zin of aanhaling!
  Bij de zinnen die beginnen met ‘s, ’t of ‘n, krijgt de tweede letter de hoofdletter.
  Bij getallen vooraan in de zin, hoort nergens een hoofdletter.
  Eigennamen, aardrijkskundige namen en feestdagen met een hoofdletter.

  !Bij afleidingen van feestdagen of eigennamen horen geen hoofdletters!
  Sinds de nieuwe spelling horen de tijdperken en windrichtingen niet langer met een hoofdletter geschreven te worden.


  6.Lidwoorden
  In de Nederlandse taal bestaan er drie lidwoorden en twee soorten lidwoorden. De bepaalde lidwoorden (de, het) en het onbepaald lidwoord (een).
  We hebben dan wel twee bepaalde lidwoorden, maar een duidelijk verschil op vlak van gebruik is er niet. Je moet gewoon weten wat ‘de’ woorden zijn en wat ‘het’ woorden zijn. Hier bestaan geen duidelijke richtlijnen over. Het wordt meestal gebruikt voor onzijdige zelfstandige naamwoorden, maar dan heb je uitzonderingen (denk maar aan ‘het meisje’) die de regel in verwarring brengen.
  Een stuk simpeler is het onbepaald lidwoord. Deze kan bij alle zelfstandige naamwoorden komen te staan, en er is helemaal geen regel aan verbonden (mits het om het enkelvoud gaat natuurlijk).


  7.Werkwoorden
  *D/T
  Neem eerst en vooral de stam van het werkwoord (de ik-vorm).
  Vb; vinden
  de stam: vind (ik vind)
  Dan heb je bepaalde regels die je moet toepassen.
  Hij – vindt, Zij – vindt, Het - vindt
  Bij die drie vormen schrijf je een dt. Dus stam+t. (vind+t)
  Bij 'jij' schrijf je een t (dus jij vindt), maar er zijn uitzonderingen.
  Als je 'je' in een zin kan veranderen door 'jij' en het achter het werkwoord staat, schrijf je de stam.
  Bv: Vind je die broek ook zo mooi?
  Hier kan je 'je' door 'jij' vervangen.
  Vind jij die broek zo mooi?
  Maar er zijn dus ook gevallen waar je dt moet schrijven.
  Bv: Vindt je broer die broek mooi?
  Hier kan je 'je' niet vervangen door 'jij'.
  Dan wordt het: Vindt jouw broer die broek ook mooi?
  Hier schrijf je dus een dt.

  Bij normale werkwoorden waarbij de stam niet op een d eindigt, schrijf je altijd stam+t.
  Dus bv: slapen
  Stam: ik slaap
  Bij jij, hij, zij en het komt hier altijd een t bij (behalve natuurlijk als het draait om de uitzonderingen rond de jij/je. Zie vorige regel weer!).

  Nou, je hebt persoonsvorm en je hebt voltooid deelwoord.
  Vb: Dat gebeurt vaker.
  Het persoonsvorm hier is 'gebeurt'.
  'dat gebeurt'
  Het onderwerp doet hier iets.
  Een voltooid deelwoord is na 'hebben' of 'zijn'.
  Vb: Dat is gebeurd.
  Hier is 'gebeurd' geen persoonsvorm meer.
  'is' is hier de persoonsvorm.
  Vb: Ik heb gespeeld.
  'heb gespeeld'
  Dus gespeeld is hier een voltooid deelwoord.

  Dus je hebt een verschil tussen persoonsvorm en voltooid deelwoord.
  Bij een persoonsvorm gebruik je stam+t en bij een voltooid deelwoord gebruik je 't kofschip. 't kofschip houdt in dat als een van de medeklinkers aan het eind van de stam voorkomt, je altijd een voltooid deelwoord met een t schrijft. Is er geen letter te vinden van het woordje 't kofschip (het gaat hier om de letters: tkfschp) bij de laatste letter van de stam, dan schrijf je er altijd een d achteraan.
  Om het even allemaal wat duidelijker te maken hier wat voorbeeldjes:
  Hele werkwoord: gebeuren
  Stam (hele werkwoord - 'en'): gebeur
  Gebeur eindigt op een 'r'.
  De 'r' kun je niet terugvinden in 't kofschip.
  De letter komt er dus niet in voor.
  Dat betekent dat je dan een d moet schrijven bij het voltooid deelwoord.
  Voltooid deelwoord: gebeurd
  Persoonsvorm: gebeurt (ik-vorm + t)

  Nog een voorbeeld:
  Hele werkwoord: spelen
  Stam (spelen - 'en'): spel-
  De stam eindigt op de letter 'l'.
  De 'l' komt niet in 't kofschip voor.
  Dus je schrijft het per direct met een d als het een voltooid deelwoord is.
  Voltooid deelwoord: gespeeld.
  Dus als de stam van een woord niet op de letters tkfschpx eindigt, schrijf je altijd een d.
  Eindigt de stam wel op een van de genoemde letter, dan schrijf je een t.

  Nog een laatste voorbeeld:
  Hele werkwoord: drukken
  Stam (drukken - 'en'): drukk
  De stam eindigt op een 'k'.
  Dan gaan we weer de letters van 't kofschip af.
  En ja hoor, de letter 'k' komt erin voor.
  Dus het voltooid deelwoord van drukken eindigt met een t.
  Voltooid deelwoord: gedrukt

  *Tegenwoordige tijd
  -eerste persoon enkelvoud; stam
  -tweede persoon enkelvoud; stam + t (behalve als het onderwerp achter het werkwoord staat, dan gewoon de stam)
  -derde persoon enkelvoud; stam + t
  Meervoud; infinitief.

  *Verleden tijd.
  In de verleden tijd kan er nooit DT zijn! Dit kan je onthouden door het zinnetje: Nooit DT in de VT.
  Maar voor de rest maak je in de verleden tijd best gebruik van ’t kofschip + x. Als het werkwoord eindigt op één van de medeklinkers die voorkomen in dat woord, is het in de verleden tijd + te(n). In het andere geval + de(n).
  Let wel op bij onregelmatige werkwoorden. Hieronder vind je een lijst met de sterke werkwoorden:
  STERKE/ONREGELMATIGE WERKWOORDEN:

  Infinitief v.t Volt. deelw.
  bergen borg geborgen
  bidden bad gebeden
  bieden bood geboden
  beginnen begon begonnen
  bezwijken bezweek bezweken
  bijten beet gebeten
  binden bond gebonden
  blazen blies geblazen
  blijken bleek gebleken
  blijven bleef gebleven
  blinken blonk geblonken
  breken brak gebroken
  brengen bracht gebracht
  buigen boog gebogen
  delven dolf gedolven
  denken dacht gedacht
  bederven bedierf bedorven
  dingen dong gedongen
  doen deed gedaan
  dragen droeg gedragen
  bedriegen bedroog bedrogen
  verdrieten verdroot verdroten
  drijten dreet gedreten
  drijven dreef gedreven
  dringen drong gedrongen
  drinken dronk gedronken
  druipen droop gedropen
  duiken dook gedoken
  verdwijnen verdween verdwenen
  dwingen dwong gedwongen
  eten at gegeten
  fluiten floot gefloten
  gaan ging gegaan
  gelden gold gegolden
  vergeten vergat vergeten
  geven gaf gegeven
  gieten goot gegoten
  glijden gleed gegleden
  glimmen glom geglommen
  graven groef gegraven
  grijpen greep gegrepen
  hangen hing gehangen
  hebben had gehad
  heffen hief geheven
  helpen hielp geholpen
  hijsen hees gehesen
  houden hield gehouden
  houwen hieuw gehouwen
  kiezen koos gekozen
  uitverkiezen verkoos uit uitverkoren
  kijken keek gekeken
  kijven keef gekeven
  klimmen klom geklommen
  klinken klonk geklonken
  knijpen kneep geknepen
  komen kwam gekomen
  kopen kocht gekocht
  krijgen kreeg gekregen
  krijten kreet gekreten
  krimpen kromp gekrompen
  kruipen kroop gekropen
  kwijten kweet gekweten
  laten liet gelaten
  lezen las gelezen
  liegen loog gelogen
  verliezen verloor verloren
  liggen lag gelegen
  lijden leed geleden
  lijken leek geleken
  lopen liep gelopen
  luiken look geloken
  miegen meeg gemegen
  mijden meed gemeden
  moeten moest gemoeten
  mogen mocht gemogen
  nemen nam genomen
  genezen genas genezen
  genieten genoot genoten
  nijgen neeg genegen
  nijpen neep genepen
  pluizen ploos geplozen
  prijzen prees geprezen
  rijden reed gereden
  rijgen reeg geregen
  rijten reet gereten
  rijven reef gereven
  rinnen ron geronnen
  roepen riep geroepen
  ruiken rook geroken
  schelden schold gescholden
  schenden schond geschonden
  schenken schonk geschonken
  scheppen schiep geschapen
  scheren schoor geschoren
  schieten schoot geschoten
  schijnen scheen geschenen
  schijten scheet gescheten
  schrijden schreed geschreden
  schrijven schreef geschreven
  schrikken schrok geschrokken
  schuilen school gescholen
  schuiven schoof geschoven
  slaan sloeg geslagen
  slapen sliep geslapen
  slijpen sleep geslepen
  slijten sleet gesleten
  verslinden verslond verslonden
  slinken slonk geslonken
  sluipen sloop geslopen
  sluiten sloot gesloten
  smelten smolt gesmolten
  smijten smeet gesmeten
  snijden sneed gesneden
  snuiten snoot gesnoten
  snuiven snoof gesnoven
  spijten speet gespeten
  spinnen spon gesponnen
  splijten spleet gespleten
  spreken sprak gesproken
  springen sprong gesprongen
  spruiten sproot gesproten
  spuiten spoot gespoten
  staan stond gestaan
  steken stak gestoken
  stelen stal gestolen
  sterven stierf gestorven
  stijgen steeg gestegen
  stijven steef gesteven
  stinken stonk gestonken
  strijden streed gestreden
  strijken streek gestreken
  stuiven stoof gestoven
  tijgen toog getogen
  treden trad getreden
  treffen trof getroffen
  trekken trok getrokken
  vallen viel gevallen
  vangen ving gevangen
  vechten vocht gevochten
  bevelen beval bevolen
  vinden vond gevonden
  vlechten vlocht gevlochten
  vlieden vlood gevloden
  vliegen vloog gevlogen
  vlieten vloot gevloten
  vreten vrat gevreten
  vriezen vroor gevroren
  vrijen vree gevreeën
  wegen woog gewogen
  werpen wierp geworpen
  werven wierf geworven
  weten wist geweten
  wijken week geweken
  wijten weet geweten
  wijzen wees gewezen
  willen wou - (Wou is alleen spreektaal!)
  winden wond gewonden
  winnen won gewonnen
  worden werd geworden
  wrijven wreef gewreven
  wringen wrong gewrongen
  zeggen zei gezegd
  zenden zond gezonden
  zien zag gezien
  zijgen zeeg gezegen
  zijn was geweest
  zingen zong gezongen
  zinken zonk gezonken
  zinnen zon gezonnen
  zoeken zocht gezocht
  zitten zat gezeten
  zullen zou -
  zuigen zoog gezogen
  zuipen zoop gezopen
  verzwelgen verzwolg verzwolgen
  zwellen zwol gezwollen
  zwemmen zwom gezwommen
  zweren zwoer gezworen
  zwerven zwierf gezworven
  zwijgen zweeg gezwegen
  verzwinden verzwond verzwonden

  *Voltooid deelwoord.
  De laatste letter van het voltooid deelwoord vind je door de verleden tijd. Is dit +te(n) eindigt het woord op t. Anders op d. Alweer opgepast met de onregelmatige werkwoorden!

  *Gebiedende wijs
  Enkel de stam in dit geval.


  8.Aanhalingstekens
  1. Jan zei: "Piet komt niet."
  2. Jan vroeg: "Komt Piet niet?"
  3. Zei Jan: "Piet komt niet."
  4. Piet komt niet,” zei Jan.
  5. "Komt Piet niet?" vroeg Jan.
  6. "Piet,” zei Jan, "komt niet."
  7. “Piet komt niet,” fluisterde Jan.
  Als je een zin hebt die eindigt op een punt, gevolgd door zegt of iets in die aard, dan verandert dat punt in een komma. Het woord zegt of het woord in die aard krijgt dan geen hoofdletter: zie voorbeelden 4 en 7
  Als je een zin hebt die eindigt op een punt, maar er komt niets meer na, dan blijft dat punt er gewoon staan: zie voorbeelden 1 en 3.
  Uitroep– en vraagtekens blijven altijd staan op het einde van de zin: zie voorbeelden 2 en 5.
  Zei hij, zegt ze, vertelde ik, vroeg je etc. wordt na een zin tussen aanhalingstekens met een kleine letter geschreven. Zie voorbeelden 4, 5 en 7.


  9.Komma’s
  1) Tussen twee werkwoordsvormen die naast elkaar staan, maar niet bij elkaar horen, hoort een komma te staan. Bijvoorbeeld:
  De jongens die we zagen lopen, waren aan het lachen.
  2) Voor een bijvoeglijke bijzin (relatieve bijzin) die als een soort extra een algemene eigenschap noemt van het zelfstandig naamwoord dat eraan vooraf gaat, hoort een komma te staan. Bijvoorbeeld:
  De Duitse superster, die kennelijk met zijn gedachten ergens anders was, sloeg de ene dubbele fout na de andere.
  3) In een opsomming van meer dan twee elementen die niet puntsgewijs onder elkaar zijn gezet, gebruik je komma's na elk element, behalve het laatste. Bijvoorbeeld:
  Harrie houdt van boter, kaas en eieren.
  4)Voor 'en' en 'of' hoort geen komma te staan.
  5) Probeer zo min mogelijk komma's te zetten
  6) Zet geen komma op de plaats waar eigenlijk ‘en’ zou moeten staan, dus zet geen komma in plaats van het woord ‘en’.
  7) Als je twijfelt over het wel of niet gebruiken van een komma, kun je de zin hardop voorlezen. Waar je een pauze hoort, moet de komma staan.

  Uitzondering !
  Voor een bijvoeglijke bijzin die dient om wat eraan vooraf gaat, in te perken, hoort geen komma te staan. Bijvoorbeeld:
  De bomen die dood zijn (dus: alleen de dode bomen), hakken we om.


  10.Spatie na leesteken
  Na elk leesteken (punt, komma… ) moet een spatie komen!


  11.Jou/Jouw
  Voorbeelden:
  - Ken ik jou?
  - Is dat jouw zus?
  Jouw wordt dus gebruikt als er een zelfstandig naamwoord op volgt. Als je kunt zeggen dat dat zelfstandig naamwoord iemands bezit is. Bijvoorbeeld: jouw broek, jouw schrift…


  12. Woorden zoals mijn, zijn, eens
  Woorden zoals mijn, zijn en eens schrijf je niet zoals je ze moet uitspreken. Dus je moet het niet schrijven als men, zen en is, want dat is verkeerd. Mijn en zijn mag je trouwens ook niet schrijven als m'n en z'n, want dat is ook niet correct.


  13. Getallen
  Deze getallen moeten voluit geschreven worden:
  - getallen tot en met twintig
  - tientallen (dertig, veertig, vijftig)
  - getallen als honderd, duizend, miljoen...
  De rest wordt in cijfers uitgedrukt.

  14. Enters
  Er volgt een enter nadat iemand iets gezegd heeft, als:
  *Daarna iemand anders iets zegt.
  Bijvoorbeeld: 'Hallo, ik ben Piet,' zei Piet. -enter- 'Hallo, ik ben Jan,' vervolgde Jan. -enter- 'Leuk je te ontmoeten.'
  Nu weet je dat ‘Leuk je te ontmoeten’ weer door Piet wordt gezegd, omdat er een enter tussen staat; Jan is gestopt met spreken, de ander/de volgende is aan het woord.
  * Daarna een zin volgt met een ander persoon als onderwerp dan de persoon die iets gezegd heeft. Bijvoorbeeld: 'Hoe laat moeten we morgen op school zijn?' vroeg Piet. -enter- Jan haalde zijn schouders op.
  Als er geen 'vroeg Piet' had gestaan en er geen enter kwam na de zin die gezegd werd, lijkt het net of Jan die zin gezegd heeft. Dat is dus verwarrend.
  *Daarna een zin volgt met een onderwerp dat geen betrekking heeft op de persoon die iets gezegd heeft.
  Bijvoorbeeld: Piet vroeg wanhopig: ‘Wat moeten we nu doen?’ -enter- Jans handen trilden. Hij antwoordde: …
  Er hoeft geen enter te staan als het Piets handen waren of Piets stem.
  Zo’n enter komt er om verwarring te voorkomen, over wie wat gezegd heeft.


  15. Zelfde tijd in dezelfde alinea
  In één alinea moet je dezelfde tijd gebruiken, omdat het anders niet klopt.
  Dit is bijvoorbeeld fout:
  (...)
  16.Moeilijke woorden
  - Jongetje
  - Sowieso
  - Serieus
  - Misschien
  - Faillissement
  - Interview
  - Onmiddellijk
  - Nieuwsgierig
  - Portefeuille
  - Sommige
  - Abonnement
  - Tenminste
  - Chagrijnig

  [ topic verplaatst door een moderator ]

  [ topic verplaatst door een moderator ]

  [ bericht aangepast door Betareaders op 21 okt 2011 - 14:34 ]


  Wij helpen met het schrijven van stories!

  Athalie schreef:
  (...)
  Voor sommige wel.


  *sommigen


  'For what? You'll win her over with your rainbow kisses and unicorn stickers?' - Regina Mills

  Zo handig! (:
  _O_


  ,,I meant to behave, but there were too many other options. "

  Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaii ;s

  Al lees ik deze theorie goed door, ik maakt altijd fouten. Vooral met dt tte end of t op het einde van een woord -.-


  ~A smol bean who loves drawing doges and cates

  DeathWolf schreef:
  Al lees ik deze theorie goed door, ik maakt altijd fouten. Vooral met dt tt en d of t op het einde van een woord -.-

  Sta mij dan toe je te verbeteren:
  *ik maak altijd fouten.


  I hope you drown in all the cum you fucking swallow, to get yourself to the top.

  handig! handig! handig! nu nog mezelf ertoe dwingen het te lezen:P


  me: 5% reality, 95% dreams

  1. Jan zei: "Piet komt niet."
  2. Jan vroeg: "Komt Piet niet?"
  3. Zei Jan: "Piet komt niet."
  4. Piet komt niet,” zei Jan.
  5. "Komt Piet niet?" vroeg Jan.
  6. "Piet,” zei Jan, "komt niet."
  7. “Piet komt niet,” fluisterde Jan.
  Jan helemaal uitleggen dat Piet niet komt, haha!
  xD


  Some people are art and do art at the same time

  Alakay schreef:
  (...)
  Het is nieuwsgierig xd. Met een g dus en niet met sch.
  Maar: goed gedaan ^^


  die sch word vaak gedaan omdat men dan denkt dat het 'nieuw - schierig' is, maar het is eigenlijk 'nieuws gierig', gierigheid naar nieuws.


  It sounds like you have a narrow definition about being a hero. - John Diggle, Arrow.

  xCH0COLADEx schreef:
  Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaii ;s

  Dit is er niet voor niets op een schrijversite. :"D

  'Jou' en 'jouw' kan je ook onderscheiden door het te vervangen door 'mij' en 'mijn'. Als het 'mijn' is (mijn broek, mijn leven), is het 'jouW'. Als je het kan vervangen door 'mij' moet het 'jou' zonder w zijn. (:


  Bad decisions make good stories.

  Anarose schreef:
  'Jou' en 'jouw' kan je ook onderscheiden door het te vervangen door 'mij' en 'mijn'. Als het 'mijn' is (mijn broek, mijn leven), is het 'jouW'. Als je het kan vervangen door 'mij' moet het 'jou' zonder w zijn. (:


  Is het niet makkelijker te onthouden dat je jouw moet gebruiken als iets een bezit van iemand is? Jouw is namelijk een bezittelijk voornaamwoord en zo onthou ik het tenminste altijd:XHetzelfde geldt voor mij & mijn.


  "There’s no such thing as miracles, only the inevitable and the accidental – and what we do. I’ve always believed that.

  Destined schreef:
  (...)

  Is het niet makkelijker te onthouden dat je jouw moet gebruiken als iets een bezit van iemand is? Jouw is namelijk een bezittelijk voornaamwoord en zo onthou ik het tenminste altijd:XHetzelfde geldt voor mij & mijn.


  Ja, dat is inderdaad zo, maar voor degene die niet weten wat een bezittelijk voornaamwoord/zelfstandig naamwoord is, lijkt het me makkelijk om het gewoon te vervangen door mij en mijn. Is eigenlijk nog makkelijker, want je weet zeker dat je nooit de fout in gaat.


  Bad decisions make good stories.

  Anarose schreef:
  (...)

  Ja, dat is inderdaad zo, maar voor degene die niet weten wat een bezittelijk voornaamwoord/zelfstandig naamwoord is, lijkt het me makkelijk om het gewoon te vervangen door mij en mijn. Is eigenlijk nog makkelijker, want je weet zeker dat je nooit de fout in gaat.


  Nou ja, als ik een beetje op Q afga dan zie ik genoeg wie deze tip van jou goed kunnen gebruiken, ik hoop dat die gaat werken:O


  "There’s no such thing as miracles, only the inevitable and the accidental – and what we do. I’ve always believed that.

  Fel schijnt de laatste tijd ook een moeilijk woord te zijn. Ik zie telkens "vel" staan ipv fel.
  Meestal heb ik niet veel problemen met typ/spelfouten, maar dit is gewoon gelijk een ander woord. Stoort heel erg


  wie met beide benen op de grond blijft staan komt geen stap verder